top of page
Tag  สินค้า

Tag สินค้า

เป็นสิ่งสำคัญที่สินค้าจะต้องมี เพราะเปรียบเสมือนหน้าตาของสินค้าที่จะต้องมาควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้า สามารถจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราในที่สุด ป้ายฉลากสินค้า Label Sticker จึงมีบทบาทสำคัญกับการตลาดมาก ๆ เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เพิ่มยอดขาย และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราอีกด้วย

bottom of page