top of page
กล่องขนมไหว้พระจันทร์

กล่องขนมไหว้พระจันทร์

ขนมหลากหลายหน้าตาหลากหลายแบบ มักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม นอกจากเพื่อแสดงความสวยงามน่ารักประทานแล้ว ยังแสดงถึงความมีมูลค่าที่สูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้น แม่ค้า พ่อค้า หรือผู้ประกอบการขายขนมต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหากล่องใส่เบเกอรี่ที่สวยงามเพื่อให้สินค้าของตนเองดูสวยและโดดเด่น

bottom of page